Tēmas saturs

Tēmā tiks iekļauta informācija par būtiskākajiem aspektiem, kādiem ir jāpievērš uzmanība uzņēmējdarbības nodrošināšanā.

Grāmatvedība

Grāmatvedības organizācija uzņēmumā ir ļoti svarīga, jo uzņēmuma vadītājam jāspēj novērtēt uzņēmuma finanšu stāvoklis. Grāmatvedības atskaites ir galvenais informācijas avots, kas parādīs, vai uzņēmuma finanšu rezultāti ir atbilstoši biznesa plānā paredzētajam.

Pareizi organizēta grāmatvedība dokumentē visas saimnieciskās operācijas – gan uzņēmuma iekšējās finanšu operācijas, gan operācijas ar sadarbības partneriem. Grāmatvedības dati ļauj uzņēmuma vadībai uzzināt uzņēmuma finanšu situāciju jebkurā laika momentā, kā arī jebkurā darbības periodā. Grāmatvedības dati ir pamats visu finanšu atskaišu, t.sk. gada pārskata, sastādīšanai. Uzņēmuma valde ir atbildīga par grāmatvedības organizāciju uzņēmumā, taču šo darbu vislabāk uzticēt profesionālam grāmatvedim.

Grāmatvedības organizācijai ir pieejamas dažādas datorprogrammas, kas ļauj grāmatvedības uzskaiti veikt ērti un efektīvi. Viens no šādiem risinājumiem ir pieejams http://www.zalktis.lv/. Zalktis.lv piedāvā grāmatvedības uzskaiti gan vienkāršā, gan divkāršā ieraksta sistēmā.

Galvenie uzņēmuma grāmatvedības uzdevumi

Kā redzams, grāmatvedības dati ir vajadzīgi dažādās situācijās, un bez grāmatvedības organizācijas uzņēmums nevarēs sekmīgi darboties.

Svarīgi zināt: grāmatvedība uzskatāma par kārtīgu, ja tā dod iespēju kompetentai trešajai personai gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finanšu stāvokli, uzņēmuma darbības rezultātiem un naudas plūsmu, kā arī sekot katra saimnieciskā darījuma norisei. Grāmatvedības organizācija uzņēmumā jāveic atbilstoši Latvijas vai starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.Galvenie grāmatvedības datu izmantotāji ir:
Uzņēmuma grāmatvedību dala divās daļās - finanšu un vadības grāmatvedība.


Attaisnojuma dokumenti

Kā minēts iepriekš, uzņēmuma darbība sastāv no dažāda veida saimnieciskajām operācijām. Katra šī operācija tiek reģistrēta grāmatvedībā. Katras saimnieciskās operācijas pamatā ir attaisnojuma dokuments (rēķins, pavadzīme, līgums, pieņemšanas – nodošanas akts). Attaisnojuma dokuments ir nepieciešams arī uzņēmuma iekšējām operācijām. Attaisnojuma dokumentam ir jābūt noformētam atbilstoši grāmatvedības standarta prasībām. Tam jāsatur šāda informācija: uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs, dokumenta nosaukums un sastādīšanas datums, darījuma apraksts un pamatojums, darījuma vienības, summas un atbildīgo personu paraksti. Visi attaisnojuma dokumenti jāuzglabā, lai kompetenta trešā persona varētu nepieciešamo dokumentu atrast. Tos uzglabā, sistematizējot hronoloģiskā secībā.

Attaisnojuma dokumenti ir jāglabā drošā vietā, jo Latvijas likumdošana paredz dokumentiem šādus glabāšanas termiņus: Par uzņēmuma arhīva saglabāšanu ir atbildīga uzņēmuma valde.

Grāmatvedības uzskaites veikšana

Parasti grāmatvedības uzskaiti veic divkāršā ieraksta sistēmā, izņemot pašnodarbinātas personas, individuālie komersanti, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem nepārsniedz 285000 eiro, kuras grāmatvedību var kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Uzņēmuma operāciju klasifikācijai grāmatvedībā izmanto grāmatvedības kontus. Grāmatvedības konts ir īpašs grāmatvedības paņēmiens uzskaites datu grupēšanai, tekošai uzskaitei un kontrolei. Katram bilances postenim ir attiecīgs līdzekļu vai līdzekļu avotu konts, vai vairāki konti. Neatkarīgi no tā, kāds ir konta iekārtojums, tam ir divas puses: kreisā puse – debets (D) un labā puse – kredīts (K), kuras izmanto saimniecisko operāciju reģistrācijai.

Katrs uzņēmums var izmantot savai saimnieciskajai darbībai piemērotu kontu plānu, kurš izstrādāts, pamatojoties uz Finanšu ministrijas apstiprināto „Vienoto grāmatvedības kontu plānu”.

Grāmatvedības dokumenti un atskaites

Šajā nodaļā apskatīsim galvenos grāmatvedības dokumentus, kas ir iekļaujami uzņēmuma gada pārskatā. Ja uzņēmumā ir pieņemts darbā grāmatvedis, uzņēmuma vadībai nav nepieciešamas zināšanas šo atskaišu sastādīšanai. Taču nepieciešamas zināšanas spēt lasīt šos pārskatus, lai spētu pieņemt lēmumus, kas ir atkarīgi no uzņēmuma finanšu situācijas. Visas formas, kas nepieciešamas gada pārskata sastādīšanai ir pieejamas VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Gada pārskata iesniegšanu regulē likums „Gada pārskatu likums”, kas atrodams http://likumi.lv/doc.php?id=66461.

Uzņēmuma gada pārskatā ietilpst:

Šie dokumenti dod iespēju salīdzināt uzņēmumus. Izmantojot šos dokumentus, jums ir iespēja nolasīt visu nepieciešamo informāciju, lai izvērtētu sadarbības partnera finanšu situāciju. Līdzīgi jūsu sadarbības partneri (preču piegādātāji, finansētāji) izvērtēs jūsu uzņēmuma finanšu situāciju, iepazīstoties ar jūsu uzņēmuma gada pārskatu.

Biznesa idejas plānošanas laikā tiek sastādīts naudas plūsmas pārskats, peļņas vai zaudējumu pārskats un bilance, kas parāda plānoto finanšu situāciju uzņēmumā nākotnē.

Bilance

Bilance ir uzņēmuma galvenais pārskats, kas parāda uzņēmuma aktīvus (uzņēmuma līdzekļi - pamatlīdzekļi, apgrozāmais kapitāls un naudas līdzekļi) un pasīvus (avoti, no kā tiek finansēti uzņēmuma līdzekļi). Bilance parāda uzņēmuma līdzekļus un avotus konkrētā laika momentā, izteiktus naudas izteiksmē. Bilance sastāv no bilances kontu beigu atlikumiem, kas veidojas no grāmatvedības operācijām.

Aktīvs/līdzekļi

Aktīvs sniedz informāciju par uzņēmuma rīcībā esošajiem līdzekļiem, un tas tiek attēlots bilances kreisajā pusē. Uzņēmuma līdzekļus dala divās grupās:

Pasīvs/avoti

Bilances labajā pusē sniedz informāciju par uzņēmuma līdzekļu avotiem. Tas nozīmē, ka bilances pasīva puse parāda, no kurienes ir radušies (kas ir finansējis) uzņēmuma līdzekļus. Bilances pasīvs sastāv no šādām iedaļām: Bilances aktīvu kopsummai vienmēr jāsakrīt ar bilances pasīvu kopsummu. Ja tas tā nav, tas nozīmē, ka bilances veidošanā ir pieļauta kļūda. Atbilstoši Latvijas likumdošanai bilanci sastāda ne retāk kā reizi gadā. Bieži līgums ar uzņēmuma finansētājiem prasa sastādīt bilanci biežāk, piemēram, reizi ceturksnī vai mēnesī.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Ja uzņēmuma bilance parāda, kas uzņēmumam pieder – uzņēmuma aktīvus, tad peļņas vai zaudējumu aprēķins parāda, cik veiksmīgi uzņēmums darbojas ar šiem aktīviem.

Uzņēmuma saimniecisko darbību rezultātā rodas peļņa vai zaudējumi. Peļņas vai zaudējumu aprēķins parāda, cik sekmīga ir bijusi uzņēmuma darbība noteiktā periodā.
Peļņas vai zaudējumu aprēķinā iekļauj visus ienākumus un izmaksas, kas ir saistīti ar attiecīgo laika periodu. Peļņas vai zaudējumu aprēķinu varam sastādīt divos veidos: Uzņēmums var izvēlēties, kuru formu izmantot gada pārskatā, taču to nevar katru gadu mainīt. Ja forma ir izvēlēta, tad mainīta tikai īpašas vajadzības gadījumā, ja tā lietota vismaz divus gadus pēc kārtas.

Peļņas vai zaudējumu aprēķina formas

Kā iepriekš minēts, ir iespējams lietot divas peļņas vai zaudējumu sastādīšanas pieejas. To iespējams sastādīt: Ieteikums uzņēmumā izmantot peļņas vai zaudējumu aprēķinu, kas sastādīts pēc apgrozījuma izmaksu metodes. Šī metode tiek visplašāk lietota Latvijā un pasaulē, kas ļaus jums viegli izdarīt salīdzinājumus ar citiem uzņēmumiem (piemēram, konkurentiem). Papildus šī metode ļauj novērtēt, vai uzņēmuma izmaksu struktūra ir ilgtspējīga.
Pēc perioda izmaksu metodes:

Posteņi

Piez.

____. gads

____. gads

Neto apgrozījums.

Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas.

Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi.

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi.

Materiālās izmaksas:

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas;

b) pārējās ārējās izmaksas.

Personāla izmaksas:

a) atlīdzība par darbu;

b) pensijas no uzņēmuma līdzekļiem;

c) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas;

d) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas.

Līdzekļu un vērtības norakstīšana:

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana;

b) apgrozāmo līdzekļu norakstīšana virs normālajiem norakstījumiem.

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos.

Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus.

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi.

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana.

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu.

Atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa ieņēmumi (+) izmaksas (-)

Pārējie nodokļi.

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (pārpalikums/ zaudējumi).

Pēc apgrozījuma izmaksu metodes.

Posteņi

Piez.

______.

_____.

gads

gads

Neto apgrozījums.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas.

Bruto peļņa vai zaudējumi.

Pārdošanas izmaksas.

Administrācijas izmaksas.

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi.

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas.

Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus.

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi.

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana.

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.

Atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa ieņēmumi (+), izmaksas (-)

Pārējie nodokļi.

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (pārpalikums/zaudējumi).

Kā tabulās redzams, peļņas vai zaudējumu aprēķins pēc apgrozījuma izmaksu metodes klasificē izmaksas pēc uzņēmuma funkcijām (ražošana, mārketings, administrācijas u.c.). Šādā veidā uzņēmuma vadība spēj novērtēt uzņēmuma darbību kopumā.

Naudas plūsmas pārskats

Naudas plūsmas pārskats, līdzīgi kā peļņas vai zaudējumu aprēķins, fiksē darbības, kas notiek noteiktā laika periodā. Naudas plūsmas pārskats parāda visas operācijas ar naudas līdzekļiem. Naudas līdzekļu pārskats ir ļoti būtisks uzņēmuma sekmīgai funkcionēšanai. Šajā pārskatā uzņēmuma vadība var redzēt, kas ir galvenie naudas līdzekļu avoti un kur naudas līdzekļi tiek izdoti. Naudas plūsmas pārskats parāda visus naudas ieņēmumus un izdevumus, kā arī tiek aprēķināts pieejamas naudas atlikums. Šis atlikums vienmēr būs vienāds ar pieejamajiem naudas līdzekļiem bankā un kasē attiecīgā perioda beigās.

Vienkāršotā veidā uzņēmuma naudas plūsmas pārskats izskatās šādi:

Lai naudas plūsmas pārskats parādītu uzņēmuma vadībai nepieciešamo informāciju, naudas līdzekļu apgrozība tiek grupēta:
Interneta risinājumi uzņēmuma veiksmīgai darbībai

Mūsdienās uzņēmumam ir pieejamas dažādas informācijas sistēmas, kas būtiski atvieglo uzņēmuma darbu. Daudziem biznesa procesiem vairs nav jātērē uzņēmuma resursi, šos procesus var veikt ievērojami lētāk un ātrāk. Piemēram, banku operācijas, izmantojot interneta banku, ievērojami ietaupa darbinieku, kas iesaistīti šajās operācijās, laiku. Gandrīz visas valsts iestādes pieņem elektroniski parakstītus dokumentus. Iespējams arī nodibināt uzņēmumu, izmantojot elektronisko parakstu, tas nozīmē, neizejot no biroja/mājas.

Daudzas biznesa operācijas uzņēmuma vadītājs var veikt (īpaši uzņēmuma darbības sākuma posmā), piesaistot profesionāļus, tādējādi būtiski samazinot uzņēmuma izmaksas.

Uzņēmumam iesakām izmantot šādas informācijas sistēmas:

Biroja un ražotnes telpas

Atkarībā no uzņēmuma darbības, jums kādā brīdī būs nepieciešamas biroja un/vai ražotnes telpas. Kur un kādas telpas izvēlēties, ir atkarīgs no jūsu plāna. Daži ieteikumi uzņēmuma darbības sākuma stadijās:

Tiklīdz jūs esat pilnīgi droši, ka biznesa ideja tiek tirgū pieprasīta, jūs varat atļauties savu biroju.

Atļaujas

Jūsu biznesa idejas īstenošanai nepieciešamās atļaujas un licences ir atkarīgas no pašas biznesa idejas.

Vislabākais un arī vislietderīgākais veids, kā saprast, kādas licences jums ir nepieciešamas, ir izpētīt, kā darbojas jūsu potenciālie konkurenti, kā arī lasīt likumdošanu (likumus un MK noteikumus), kas nosaka, kam un kādos gadījumos nepieciešamas licences un atļaujas.

Vēl viens veids, kā uzzināt visu par atļaujām un licencēm, ir vērsties uzreiz pie uzraugošajām institūcijām, piemēram, Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Vides pārraudzības valsts biroja u.c.

Uzņēmums vienmēr sākas ar tā reģistrāciju Komercreģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā. Taču tas daudzos gadījumos nav pietiekami, uzņēmumam ir jāsaņem noteiktas atļaujas noteiktu darbību veikšanai. Svarīgi noskaidrot, kādi noteikumi vai prasības attiecas uz jūsu uzņēmuma darbību. Piemēram, atverot viesu māju, jānoskaidro, vai eksistē kādas prasības, aizliegumi, kas attiecas uz naktsmītnēm attiecīgajā vietā:

Jums ir rūpīgi jāizpēta, kāda veida aktivitātes un pakalpojumi ir atļauti uz jums piederošās zemes jūsu reģionā, jo dažos apvidos noteikta veida aktivitātes var būt aizliegtas.

Pārliecinieties, ka nenonāksiet konfliktsituācijās ar vietējo, reģionālo vai nacionālo likumdošanu. Kā uzņēmējam jums jāievēro likumi, kas attiecas uz uzņēmuma darbību. Jums jāpārzina likumi, kas attiecas uz jums un jūsu darbinieku tiesībām un pienākumiem vienam pret otru (minimālā darba samaksa, tiesības uz brīvdienām, pienākums strādāt, kā prasīts, u.c.).

Nozīmīgi ir arī dažāda līmeņa normatīvie akti, kas skar apkārtējo vidi un piesārņojumu, tāpēc pārliecinieties, ka esat labi informēts par vietējā un nacionālā līmeņa likumdošanu, kā arī to, kā tā attiecas uz jums. Ja jūs piesārņosiet apkārtējo vidi, valdība (vai vietējā pašvaldība) var likt jums samaksāt par nodarīto kaitējumu.

Papildus informācija par valsts iestāžu izsniegtajām licencēm un atļaujām:
http://www.ur.gov.lv/licences-atlaujas.html
http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/AP
https://www.latvija.lv/LV/PublicServices/ServiceList.aspx?pubcatid=51ATLAUJAS

Licences

Atsevišķos normatīvajos aktos, kas regulē licenču izsniegšanu, ir noteikts, ka licence tiek izsniegta tikai juridiskajām personām. Tāpēc, ja fiziska persona vēlas kļūt par individuālo komersantu, kā arī personām, kuras nodomājušas dibināt personālsabiedrību, iepriekš vajadzētu noskaidrot iestādē, kura izsniedz attiecīgās licences, vai šis komersanta veids licenci varēs saņemt.

Speciālu atļauju (licenci) atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai izsniedz virkne iestāžu.

Latvijas Banka (http://www.bank.lv) izsniedz speciālu atļauju (licenci):

 • ārvalstu valūtu pirkšanai un pārdošanai skaidrā naudā;
 • Finanšu un kapitāla tirgus komisija (http://www.fktk.lv) izsniedz speciālu atļauju (licenci):

  Pašvaldības un normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību institūcijas izsniedz speciālu atļauju (licenci):

 • šautuvju un šaušanas stendu pakalpojumiem (pēc attiecīgas atļaujas saņemšanas no Valsts policijas iestādes);
 • Finanšu ministrija (http://www.fm.gov.lv) un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās valsts institūcijas izsniedz speciālu atļauju (licenci):

 • izložu un azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai;
 • Labklājības ministrija (http://www.lm.gov.lv) un normatīvajos aktos noteiktās tās pakļautībā un pārraudzībā esošās valsts institūcijas izsniedz speciālu atļauju (licenci):

  Aizsardzības ministrija (http://www.mod.gov.lv) izsniedz speciālu atļauju (licenci):

 • ieroču, munīcijas, kaujas tehnikas, sprāgstvielu un to sastāvdaļu (bruņojuma) importam, eksportam un tranzītam cauri Latvijas teritorijai, kā arī izgatavošanai un realizācijai Aizsardzības ministrijas vajadzībām tās noteiktajos uzņēmumos;
 • Aizsardzības ministrijas licencētajos uzņēmumos ražoto bruņojumu drīkst realizēt tikai uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri saņēmuši speciālu atļauju (licenci).

  Iekšlietu ministrija (http://www.iem.gov.lv) izsniedz speciālu atļauju (licenci):

  Satiksmes ministrija (http://www.sam.gov.lv) un normatīvajos aktos noteiktās tās pakļautībā un pārraudzībā esošās valsts institūcijas izsniedz speciālu atļauju (licenci):

 • dzelzceļa pārvadājumu veikšanai, (kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu);
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (http://www.vidm.gov.lv) un normatīvajos aktos noteiktās tās pakļautībā un pārraudzībā esošās valsts institūcijas izsniedz speciālu atļauju (licenci):

 • uzņēmējdarbībai būvniecībā (vadīšanai, projektēšanai, konsultēšanai un būvdarbu veikšanai);
 • Zemkopības ministrija (http://www.zm.gov.lv) un normatīvajos aktos noteiktās tās pakļautībā un pārraudzībā esošās valsts institūcijas izsniedz speciālu atļauju (licenci):

  Valsts zemes dienests (http://www.vzd.gov.lv/) izsniedz speciālu atļauju (licenci):

 • ģeodēziskajiem, topogrāfiskajiem, zemes mērniecības un zemes ierīcības darbiem;
 • Ekonomikas ministrija (http://www.em.gov.lv) un normatīvajos aktos noteiktās tās pakļautībā un pārraudzībā esošās valsts institūcijas izsniedz speciālu atļauju (licenci):

 • starpniecības darījumu veikšanai ar privatizācijas sertifikātiem (kopīgo ieguldījumu sabiedrībām, ieguldījumu konsultantu uzņēmumiem, tirdzniecības starpniekiem, bankām, kuras atver un apkalpo juridisko personu sertifikātu kontus);
 • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (http://www.sprk.lv) izsniedz speciālu atļauju (licenci):

 • siltumenerģijas apgādei, ja ražošanas procesā tiek izstrādāta elektroenerģija, siltumenerģijas un elektroenerģijas vienlaicīgai ražošanai iekārtās, kuru maksimālā slodze ir lielāka par vienu megavatu;
 • Izglītības un zinātnes ministrija (http://www.izm.gov.lv) izsniedz speciālu atļauju (licenci) mācību iestāžu atvēršanai (darbībai).

  Nacionālā radio un televīzijas padome (http://www.nrtp.lv/) izsniedz speciālu atļauju (licenci) darbībai elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā:

  apraides atļauju:

 • komerciālās (vietējās, reģionālās, Rīgas reģionālās, nacionālās vai pārrobežu) radioprogrammas apraidei;
 • Latvijas elektrotehniskā komisija izsniedz speciālu atļauju (licenci) elektroiekārtu projektēšanai, izgatavošanai, montāžai un pārbaudei.

  Stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksportu, importu un tranzītu drīkst veikt tikai ar speciālu atļauju (licenci), ko saskaņā ar normatīvajiem aktiem izsniedzis Stratēģiskas nozīmes eksporta un importa kontroles komitejas pilnvarotais pārstāvis.

  Par licenču izcenojumiem interesēties Latvijas valsts Uzņēmumu reģistrā Pērses ielā 2, Rīga, LV 1011, kā arī jebkurā citā Uzņēmumu reģistra nodaļā.