Tēmas saturs

Tēmā tiks iekļauta informācija par dažādajiem uzņēmuma dibināšanas aspektiem, kā arī ar uzņēmējdarbību saistītām tēmām visā uzņēmuma dzīves ciklā.Uzņēmējdarbības formas izvēle

Komerclikums (http://likumi.lv/doc.php?id=5490) nosaka piecus komersantu veidus/uzņēmējdarbības formas. Kuru uzņēmējdarbības formu izvēlēties, tas ir atkarīgs no Jūsu biznesa idejas būtības un apjomiem, piemēram, cik darbiniekus tuvāko vienu vai divu gadu laikā plānojat, kādu apgrozījumu plānojat.

Pašnodarbināta persona

Vēl ir iespējama 6. uzņēmējdarbības forma - pašnodarbinātā persona. Kāda ir atšķirība starp Individuālo komersantu un pašnodarbināto personu?

Pašnodarbinātā persona veic reģistrāciju tikai Valsts ieņēmumu dienestā. Pašnodarbinātās personas regulē likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". Individuālo komersanta reģistrācija jāveic gan Komercreģistrā, gan Valsts ieņēmumu dienestā. Individuālais komersants drīkst pieņemt darbā darbiniekus, bet pašnodarbinātā persona to nedrīkst. Kā pašnodarbinātas personas parasti reģistrējas autoratlīdzību saņēmēji, piemēram, zinātnieki, mūziķi, mākslinieki, tuloktāji u.c.

Galvenās dažādu komersantu veidu atšķirības ir apkopotas šajā tabulā:

Tabulas 1.daļa

Pašnodarbināta persona

Individuālais komersants

Pilnsabiedrība

Komandīt-
sabiedrība

Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību

Akciju sabiedrība

Juridiska
persona

Atbildība

Neierobežota īpašnieka atbildība (ar visu savu mantu)

Neierobežota īpašnieka atbildība (ar visu savu mantu)

Neierobežota īpašnieka atbildība pret pilnsabiedrības kreditoriem (ar visu savu mantu)

Vismaz 1 komandīta ierobežota atbildība ar viņa ieguldījuma apmēru. Pārējo biedru neierobežota atbildība

Nav personiskās atbildības. Risks tikai attiecībā uz ieguldīto kapitālu

Nav personiskās atbildības. Risks tikai attiecībā uz ieguldīto kapitālu

Reģistrācija

Reģistrācija kā nodokļu maksātājam VID teritoriālajā iestādē www.vid.gov.lv

Ieraksts LR Komercreģistrā. Uzņēmumu reģistra nodaļā www.ur.gov.lv

Ieraksts LR Komercreģistrā. Uzņēmumu reģistra nodaļā www.ur.gov.lv

Ieraksts LR Komercreģistrā. Uzņēmumu reģistra nodaļā www.ur.gov.lv

Ieraksts LR Komercreģistrā. Uzņēmumu reģistra nodaļā www.ur.gov.lv

Ieraksts LR Komercreģistrā. Uzņēmumu reģistra nodaļā www.ur.gov.lv

Īpašnieku skaits

Vienmēr 1 fiziska persona

Vienmēr 1 fiziska persona

Vismaz 2 fiziskas vai juridiskas personas

Vismaz 2 fiziskas vai juridiskas personas

1 vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas

Vismaz 3 biedri – fiziskas vai juridiskas personas

Peļņas/
zaudējumu
sadale

Visa peļņa fiziskajai personai (pēc nodokļu nomaksas)

Visa peļņa īpašniekam (pēc nodokļu nomaksas)

Proporcionāli sabiedrībā ieguldītajām kapitāla daļām (pēc nodokļu nomaksas)

Proporcionāli sabiedrībā ieguldītajām kapitāla daļām (pēc nodokļu nomaksas)

Par sadali lemj dalībnieku sapulce. Izmaksā dividendēs, daļu ieskaitot obligātajās rezervēs

Par sadali lemj akcionāru sapulce. Izmaksā dividendēs atbilstīgi akciju kategorijām, daļu ieskaitot obligātajās rezervēs (pēc nodokļu nomaksas)

Minimālais pamatkapitāls

Netiek prasīts

Netiek prasīts

Nav noteikts

Nav noteikts

2800 EUR

35000 EUR

Uzņēmuma pārvalde

Lēmumus pieņem fiziskā persona viena pati

Lēmumus pieņem īpašnieks viens pats

Lēmuma pieņemšanai nepieciešama visu lietvežu piekrišana

Komandīti nevar piedalīties sabiedrības lietvedībā un nevar pārstāvēt sabiedrību attiecībās ar trešajām personām

Dalībnieku sapulce – izskata iekšējos pārvaldes jautājumus. SIA valde – vada un pārstāv sabiedrību, veic grāmatvedības uzskaiti

Akcionāru sapulce – izskata iekšējos pārvaldes jautājumus. AS padome – pārraudzības institūcija. AS valde – rīkojas ar līdzekļiem un mantu

Finansējuma ieguve

Ņemot kredītus, ieguldot peļņu, savus privātos līdzekļus

Ņemot kredītus, ieguldot peļņu, savus privātos līdzekļus

Daļu peļņas ieguldot uzņēmumā, ņemot kredītus un ieguldot privātos līdzekļus

Piesaistot jaunus komandītus, novirzot uzņēmumā daļu peļņas, ņemot kredītus

Daļu peļņas ieguldot uzņēmumā, ņemot kredītus un ieguldot privātos līdzekļus

Emitējot akcijas saskaņā ar akcionāru sapulces lēmumu, ņemot kredītusBankas konta atvēršana

Pagaidu konts

Dibinot sabiedrību, tās dibinātājiem līdz sabiedrības ierakstīšanai LR Komercreģistrā ir jāatver bankā pagaidu konts uz dibināmās sabiedrības vārda pamatkapitāla iemaksai. Pagaidu kontu var atvērt jebkurā Latvijas komercbankā. Pēc dibinātāju naudas iemaksas pagaidu kontā banka izsniedz dibinātājiem maksājuma kvīti vai LR Komercreģistram adresētu izziņu, kas apliecina līdz dibināšanai apmaksātā pamatkapitāla lielumu. Līdz sabiedrības ierakstīšanai Komercreģistrā rīcība ar pamatkapitālu pagaidu kontā ir aizliegta.

Pēc sabiedrības ierakstīšanas LR Komercreģistrā var noslēgt līgumu ar banku par konta atvēršanu un apkalpošanu, pārformējot pagaidu kontu par pastāvīgu norēķinu kontu. Šajā gadījumā bankā jāiesniedz konta atvēršanai nepieciešamie dokumenti, un banka pārveido pagaidu kontu par pastāvīgo kontu. Ja pēc sabiedrības ierakstīšanas LR Komercreģistrā klients vēlas slēgt pagaidu kontu, banka izmaksā dibinātāju iemaksas, pamatojoties uz klienta rakstveida iesniegumu. Ja sabiedrības dibināšana tiek izbeigta pirms ierakstīšanas LR Komercreģistrā, pagaidu kontā iemaksāto pamatkapitālu banka izmaksā saskaņā ar sabiedrības dibinātāju rakstiskiem norādījumiem.

Pagaidu konta atvēršanai nepieciešamie dokumenti

Pastāvīgā konta atvēršana

Pēc sabiedrības ierakstīšanas LR Komercreģistrā tiek noslēgts līgums ar banku par pastāvīgā konta atvēršanu un apkalpošanu, pārformējot pagaidu kontu par pastāvīgu norēķinu kontu. Šajā brīdī uzņēmums var brīvi rīkoties ar saviem līdzekļiem un atvērt papildu kontus, ja nepieciešams.

Uzņēmuma dibināšana

Lai nodibinātu uzņēmumu un tas būtu tiesīgs veikt saimnieciskās darbības, jums ir jāveic sekojošas darbības:Tālāk nepieciešams noskaidrot, vai uzņēmuma darbībai ir nepieciešamas licences vai atļaujas. Par to vairāk pastāstīts tēmā „Uzņēmuma darbība".

Nodokļa maksātāja reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā

Kad Uzņēmumu reģistrā SIA reģistrācijas apliecība ir iegūta, jāveic pēdējais uzdevums – jādodas uz VID teritoriālo iestādi, lai reģistrētos kā nodokļu maksātājs. Jāņem vērā, ka katra VID nodaļa apkalpo juridiskas personas noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā. Lai noskaidrotu, uz kuru VID nodaļu jādodas, var piezvanīt uz VID informatīvo tālruni 1898, nosaukt uzņēmuma juridisko adresi un pajautāt, kura VID nodaļa apkalpo šo uzņēmumu. Šo informāciju var sameklēt arī vietnē www.vid.gov.lv (http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=12&id=6411&hl=1&mod=33).

Brīdī, kad uzņēmums ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, tas juridiski kļūst par pilnvērtīgu tirgus dalībnieku un sadarbības partneri citām juridiskām personām. Brīdī, kad reģistrēsiet uzņēmumu VID, jūs parakstīsiet līgumu par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietošanu (EDS). Tālākā komunikācija ar VID notiks, izmantojot šo sistēmu.

Tiklīdz uzņēmums ir reģistrēts VID, uzņēmumam ir jāiesniedz noteikta veida atskaites noteiktos termiņos. Atskaites ir jāiesniedz arī, ja uzņēmumā saimnieciskā darbība nenotiek. Visas atskaites ir jāiesniedz, izmantojot VID EDS.