Tēmas saturs

Šajā tēmā ir iekļauta informācija par biznesa plāna sastādīšanu gan, aprakstot tā sadaļās iekļaujamo informāciju, gan norādot metodes, kā iespējams apzināt un izrēķināt datus, ko nepieciešams iekļaut biznesa plānā. Šajā tēmā jūs atradīsiet šādu informāciju:

Kādēļ jāraksta biznesa plāns?

Līdzīgi kā ēkas būvniecība nevar notikt bez projekta izstrādes, uzņēmējdarbību jūs nevarat sākt bez biznesa plāna izstrādes. Tātad biznesa plāns ir projekts jūsu uzņēmumam vai biznesa idejas realizācijai.

Biznesa plāna rakstīšanas laikā jūs savu ideju analizējat, papildināt, uzlabojat. Parasti tikai pēc biznesa plāna pabeigšanas jums ir pilnīga skaidrība par savu ideju.

Tikai biznesa plāna rakstīšanas laikā jūs varat saprast, vai ideja ir pietiekami laba, lai to sāktu ieviest dzīvē. Biznesa ideja, kas sākumā var šķist ļoti laba, pēc biznesa plāna finanšu daļas sastādīšanas var izrādīties finansiāli neveiksmīga. Tas nozīmē, ka biznesa plānošanas laiks jums ir atvēlēts, lai saprastu, vai ideja būs komerciāli veiksmīga. Biznesa plāna rakstīšana jums ļauj izvairīties no sliktākā scenārija, t.i., sākt realizēt neveiksmīgu biznesa ideju. Tas nozīmē, ka biznesa plāna sastādīšanas laiks ir ļoti nozīmīgs posms uzņēmējdarbībā.

Jebkura biznesa plāna pamatā ir pieņēmumi, kas attiecas uz uzņēmējdarbības vidi (inflācijas līmenis, klientu maksātspēja) vai noteiktiem specifiskiem parametriem (ražošanas izmaksas, jaunu tehnoloģiju ieviešana), kas ir saistīti ar jūsu piedāvātās preces vai pakalpojuma radīšanu un piedāvāšanu tirgū. Pieņēmumiem bieži ir liela ietekme uz biznesa plāna rezultātiem un secinājumiem, tāpēc ir svarīgi, ka biznesa plānā izmantotie pieņēmumi ir iespējami precīzi.

Kurai idejai rakstīt biznesa plānu?

Iespējams, jums prātā ir vairākas biznesa idejas, taču visām biznesa plāna rakstīšanai var nepietikt laika. Tāpēc ir nepieciešams atrast labāko no visām un laiku veltīt tieši labākajai idejai. Kā jūs varat noteikt, kura no idejām ir vislabākā? Atbildiet uz kontroljautājumiem:
Biznesa plāna struktūra

Biznesa plānam ir jābūt skaidri strukturētam. Jūsu biznesa plānam noteikt būs lasītāji (sadarbības partneri, finansētāji u.c.), tas nozīmē, ka biznesa plānam ir jābūt skaidri uzrakstītam. Jāatceras, ka biznesa plāna lasītāji, iespējams, nebūs pazīstami ar specifiskiem tehniskiem procesiem, tāpēc nevajadzētu lietot saīsinājumus, ko zina tikai nozares profesionāļi.

Biznesa plāna satura sakārtošanai ir svarīgi ievērot kādu no praksē pieņemtajām struktūrām. Tas nepieciešams, lai potenciālais biznesa plāna lasītājs (piemēram, bankas speciālists) varētu vieglāk orientēties biznesa plānā un ātrāk atrast sev nepieciešamo informāciju.

Biznesa plāna rakstīšana aizņems noteiktu laiku. Atkarībā no biznesa idejas sarežģītības pakāpes tas var jums aizņemt 200 stundu. Šis laiks tiek ieguldīts, lai uzlabotu, papildinātu un pilnveidotu savu ideju līdz tādai gatavības stadijai, lai to varētu prezentēt potenciālajiem sadarbības partneriem vai sākt idejas realizāciju bez partneru piesaistes.

Zemāk tabulā doti divi varianti, kā biznesa plānā sakārtot informāciju. Kreisajā pusē redzama struktūra, kas vairāk vērsta uz investora piesaisti. Labajā pusē – universāla struktūra, kas piemērota gandrīz viesiem biznesa plāniem. Plāna sastādīšanai var tikt izmantotas arī citas struktūras, ja tās jums šķiet piemērotākas.
 • I Vāks
 • II Nosaukuma lapa
 • III Kopsavilkums
 • IV Industrija, klients, un konkurences analīze
 • V Uzņēmuma un piedāvātās preces/pakalpojuma apraksts
 • VI Mārketinga plāns
 • VII Operāciju/darbības plāns
 • VIII Attīstības plāns
 • IX Komanda
 • X Kritiskie riski
 • XI Piedāvājums investoram
 • XII Finanšu plāns
 • XIII Pielikumi
 • I Vāks
 • II Nosaukuma lapa
 • III Kopsavilkums
 • IV Uzņēmuma apraksts, juridiskais statuss un īpašuma daļas
 • V Produkta (preces vai pakalpojuma) apraksts
 • VI Tirgus analīze
 • VII Mārketinga stratēģija
 • VIII Uzņēmuma funkcionēšana un darbības plāns
 • IX Uzņēmuma vadība un nodarbinātās personas
 • X Svarīgāko pasākumu grafiks
 • XI Riski un problēmas
 • XII Finanšu informācijaPieejamo resursu analīze

Biznesa idejas novērtēšanas aptaujā viens no jautājumiem ir: „Vai man ir pieejami resursi un/vai kompetences, lai realizētu šo ideju?" Resursi ir ļoti svarīgi, lai realizētu jebkuru biznesa ideju. Dažādām biznesa idejām ir nepieciešami dažādi resursi: finanšu resursi, materiālie/fiziskie resursi, cilvēkresursi, nemateriālie resursi, kā arī kompetences, zināšanas, prasmes un pieredze.

Finanšu resursi

Finanšu resursu pieejamība ir tiešā veidā saistīta ar uzņēmuma spēju finansēt savu izvēlēto stratēģiju. Piemēram, stratēģiju, kas prasa nozīmīgu investīciju jauna produkta attīstīšanai, jaunu izplatīšanas kanālu apgūšanai, ražošanas kapacitātes palielināšanai, izejmateriālu iepirkšanai. Uzņēmuma finanšu resursi ir divējādi - uzņēmumā pieejamie finanšu resursi un uzņēmuma spēja piesaistīt papildu finanšu resursus. Finanšu resursu audits parasti iekļauj šādus punktus:
Pieejamie finanšu resursi
 • Naudas līdzekļi bankas kontā
 • Bankas kredītlīnija/overdrafts
 • Bankas un citi aizdevumi
 • Apgrozāmais kapitāls (krājumi un debitoru parādi, ko iespējams ātri pārvērst naudas līdzekļos)
 • Citi kreditori
Uzņēmuma spēja piesaistīt finanšu resursus
 • Uzņēmuma reputācija
 • Attiecības ar esošajiem investoriem un aizdevējiem.
 • Tirgus pievilcība no investoru viedokļa. Vai investori uzņēmuma darbības jomu uzskata par perspektīvu.
 • Iespēja piesaistīt finansējumu, iesaistoties fondu biržā

Cilvēkresursi, komanda

Katra uzņēmuma pamatā ir komanda, kas nodrošina uzņēmuma darbību. Lai uzņēmums darbotos veiksmīgi, komandai ir nepieciešamas noteiktas prasmes. Uzņēmuma vadības uzdevums ir kontrolēt, vai uzņēmuma rīcībā ir pietiekami cilvēkresursi, kas nepieciešami uzņēmuma stratēģijai. Cilvēkresursu audits parasti iekļauj šādus punktus.
Pieejamie cilvēkresursi
 • Uzņēmuma rīcībā esošie cilvēkresursi
 • Uzņēmuma darbinieku mainīgums
 • Darbinieku apmācību stratēģija
 • Uzņēmuma iekšējie noteikumi un instrukcijas: biznesa kultūra, ētikas kodekss, darbinieku uzvedības notekumi
Nepieciešamās izmaiņas
 • Kādas izmaiņas, kas attiecas uz uzņēmuma darbiniekiem, ir iekļautas uzņēmuma stratēģijā?
 • Kādi papildu cilvēkresursi ir nepieciešami?
 • Kā uzņēmums iegūs nepieciešamos cilvēkresursus (jauni darbinieki, kopuzņēmuma veidošana, ārpakalpojumu izmantošana)?

Fiziskie/materiālie resursi

Fizisko/materiālo resursu kategorijā ietilpst visi resursi, kas ir saistīti ar fizisko spēju nodrošināt uzņēmuma stratēģiju.
Ražošanas iekārtas
 • Uzņēmuma rīcībā esošo ražošanas iekārtu atrašanās vieta, to vērtība, kapacitāte, uzturēšanas izmaksas.
 • Esošais ražošanas process - metodes, kvalitāte un organizācija.
 • Cik lielā mērā pieejamās ražošanas iekārtas nodrošina uzņēmuma stratēģijā paredzēto?
Mārketinga spējas
 • Mārketinga vadības process
 • Preču izplatīšanas kanāli
Informācijas sistēmas
 • IT infrastruktūra uzņēmumā
 • IT sistēmu integrācija piegādātāju un klientu sistēmās

Nemateriālie resursi

Uzņēmuma nemateriālā vērtība
 • Starpība starp uzņēmuma materiālo aktīvu vērtību un uzņēmuma faktisko vērtību (ko potenciālais uzņēmuma pircējs būtu gatavs maksāt par to)
Reputācija
 • Vai uzņēmums vienmēr ir sasniedzis savus stratēģiskos mērķus?
Zīmoli/preču zīmes
 • Uzņēmuma īpašumā esoši vērtīgi zīmoli/preču zīmes ir svarīgs faktors uzņēmuma izaugsmei.
Intelektuālais īpašums
 • Uzņēmuma īpašumā esošais aizsargātais intelektuālais īpašums ir svarīgs faktors uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanai.
Resursu pieejamība vai nepieejamība ļoti ietekmē uzņēmuma konkurētspēju. Daļu no resursiem jūs varat iegūt pietiekami vieglā veidā. Piemēram, finanšu resursus varam iegūt, piesaistot investoru. Ja jums nepieciešama noteikta ražošanas iekārta, iespējams, ka varat piesaistīt biznesa partneri, kura rīcībā jau ir šāda iekārta.

Mūsdienu biznesa vide nosaka, ka visbūtiskākais resurss ir uzņēmuma kompetences un spējas. Šie resursi ir tie, kas jūs atšķir no konkurentiem. Piesaistot šos resursus, jūs varat būtiski palielināt savu konkurētspēju.

No kā sastāv uzņēmuma kompetences un spējas? Prasmes, ekspertīze un pieredze ir galvenie atslēgvārdi. Nemateriāliem resursiem mūsdienu uzņēmējdarbībā ir ļoti būtiska loma.


Potenciālā tirgus un klientu/patērētāju apzināšana un analīze

Potenciālais tirgus jūsu izstrādājumam vai pakalpojumam ir veiksmes pamats. Jo pilnīgāk jūs zināsiet savas preces vai pakalpojuma tirgu, jo precīzāk varēsiet prognozēt biznesa idejas.

Klients

Klients vienmēr ir jebkuras biznesa idejas centrā. Savu preci vai pakalpojumu jūs piedāvājat noteiktam klientam vai klientu grupai. Tāpēc ir svarīgi izzināt savu klientu, cik sīki vien iespējams. Tas jums ļaus pilnīgāk saprast savas biznesa idejas nozīmi un pielāgot klienta vajadzībām. Jo labāk pazīsiet savu klientu, jo labāk spēsiet identificēt šī klienta vajadzības. Jo labāk jums ir zināmas klienta vajadzības, jo lielākas iespējas pilnīgāk definēt savu izstrādājumu vai pakalpojumu.

Tiklīdz jums ir skaidrs, kas ir jūsu izstrādājuma vai pakalpojuma pircējs, jūs varat noteikt klienta maksātspējas līmeni (kādu cenu jūsu klients var atļauties maksāt par produktu). Ja varat noteikt, kur potenciālie klienti dzīvo, tātad ir iespējams plānot, kādā veidā produkts tiks piegādāts pircējam. Tālāk varat plānot, vai ir nepieciešamas dažādas produkta modifikācijas, lai pielāgotos noteiktām klientu grupām.

Labākais veids, kā varat iepazīt savus potenciālos klientus, ir viņus aptaujāt vai vienkārši runāt ar viņiem neformālā atmosfērā. Tieši šādā veidā būs iespējams no potenciālajiem klientiem iegūt vispilnīgāko informāciju.

Ja jūsu biznesa ideja ir saistīta ar noteiktas aktivitātes veikšanu un tās efektivitātes uzlabošanu (piemēram, jauna veida darbarīks darbam dārzā), tad mēģiniet novērot savu klientu, kā viņš veic šo darbību, lai pilnībā uzzinātu visus trūkumus un problēmas, kas ir saistītas ar tagadējo pieeju aktivitātes veikšanā. Šādā veidā, novērojot savu klientu, jums ir iespēja pilnīgi izprast, kādas darbības viņš veic un kā tās padarīt efektīvākas, vieglākas un rentablākas. Klientus jūs varat sastapt dažādās izstādēs, gadatirgos, semināros, uzņēmumos, kā arī citos pasākumos un vietās.

Bieži ir situācijas, kad preces lietotājs nav preces pircējs. Tipiskākais piemērs šādām situācijām ir rotaļlietu tirgus, kur rotaļlietas iegādājas vecāki saviem bērniem. Šādos gadījumos vajadzības var atšķirties, un jums ir jāņem vērā abu iesaistīto pušu vajadzības. Piemēram, vecāki vēlēsies, lai rotaļlieta būtu ar izglītojošu saturu, bērns – rotaļlietas lietotājs – vēlēsies, lai tā būtu patīkama un izraisītu pozitīvas emocijas. Šajā gadījumā ir svarīgi, lai jūs apmierinātu visu iesaistīto pušu vajadzības – gan vecāku, gan bērnu. Iespējams, ka rotaļlietu pircējs būs izglītojoša iestāde, piemēram, bērnudārzs. Šajā gadījumā, protams, jums ir jāņem vērā arī bērnudārza vajadzības.

Kopsavilkums

Jebkurai biznesa idejai ir klients jeb pircējs. Jūsu klients būs jūsu izstrādājuma/pakalpojuma pircējs un tieši viņš izlems, vai pirkt jūsu piedāvāto produktu. Jums pēc iespējas labāk jāpazīst savs klients, lai varētu ietekmēt klienta lēmumu pirkt jūsu izstrādājumu/pakalpojumu.

Konkurence

Konkurences analīzi jūs veicat tiklīdz esat ieguvis visu iespējamo informāciju par potenciālo klientu. Šajā brīdī jums ir skaidrs jūsu produkta tirgus segments un klienta vajadzības, un prasības jūsu precei/pakalpojumam.

Konkurentus jūs meklējat, atrodot tirgū pieejamās preces/pakalpojumus, kas apmierina līdzīgas vajadzības. Klienta vēlmes un vajadzības, ko viņš sagaida no jūsu produkta, ir galvenie kritēriji, kurus izmantojat konkurences analīzē. Lai pilnīgāk redzētu konkurences situāciju tirgū, varat izmantot konkurences matricas analīzes pieeju. Šajā matricā jūs parādāt vairākus konkurentus, attēlojot to darbību tirgū, cenu un mārketinga stratēģiju, kā arī konkurentu tirgus daļu. Lai izveidotu šo konkurences matricu, jums ir jāsaprot galvenie faktori, kas nodrošina veiksmi konkurentu piedāvātajām precēm/pakalpojumiem. Citiem vārdiem sakot, jums ir jāatbild uz jautājumu: Kas liek klientiem izvēlēties noteiktu produktu?

Iedomājieties restorānu! Potenciālais klients restorānu vienmēr izvēlēsies pēc vairākiem kritērijiem: ēdiena kvalitāte, cena, restorāna novietojums, restorāna piedāvātā atmosfēra. Tiklīdz jūs esat identificējuši savu klientu, jūs varat novērtēt, cik svarīgi ir uzskaitītie kritēriji jūsu klientam. Tālāk jūs varat novērtēt konkurentus tirgū atbilstoši uzskaitītajiem kritērijiem, kā katrs konkurents pozicionē sevi katrā no šiem minētajiem kritērijiem.

Kā atrast informāciju par konkurentiem? Dažos gadījumos tas var būt viegls uzdevums, dažos grūts. Konkurentu analīzi vienmēr varat sākt no piedāvātā produkta tirgū, kas jums ir pieejams. Varat apmeklēt restorānus, kas atrodas netālu no jūsu restorānam izraudzītās vietas. Jūs varat iegādāties visu konkurentu piedāvātos izstrādājumus un veikt to analīzi. Grūtāk ir iegūt informāciju, kas saistīta ražošanas procesu, kas, iespējams, nodrošina konkurentam salīdzinošo priekšrocību. Tiklīdz ir pabeigta konkurentu analīze, vēlams iekļaut arī savu ideju konkurentu matricā. Tas nodrošinās iespēju salīdzināt savu produktu ar konkurentu piedāvājumu tirgū.


Biznesa modelis un finanšu plānošana

Biznesa modeli attēlojam diagrammas veidā, piemēram, šādi:
Mārketinga plāna izstrāde un piemērotu mārketinga instrumentu izvēle

Mārketinga stratēģija ir galvenais rīks, kas nodrošina jūsu biznesa idejai sasniegt tās potenciālu. Arī gadījumos, kad produktam ir liels tirgus potenciāls un potenciāliem klientiem šis produkts ir ļoti vajadzīgs, potenciālos klientus ir nepieciešams informēt par savu produktu, noteikt cenu, nogādāt to līdz klientam. Mārketinga stratēģija ir galvenais instruments, kuru izmantosiet, lai jūsu prece/pakalpojums sasniegtu klientu. Atkarībā no detalizācijas pakāpes, mārketinga plānā varat iekļaut šādas sadaļas:

Mērķa tirgus stratēģija

Mērķa tirgus stratēģijā jūs analizējat tirgu.

Produkta stratēģija

Turpinot mērķa tirgus stratēģiju, produkta stratēģija definē, ar ko jūsu produkts būs atšķirīgs no konkurentu piedāvātajiem. Iepriekš tika apskatīti kritēriji, pēc kuriem klients izvēlas, kuru produktu iegādāties. Izmantojot šos kritērijus, jūs šeit varat definēt savu produktu. Jāņem vērā, ka laika gaitā kritēriji, pēc kuriem klients izvēlas noteiktu preci vai pakalpojumu, mainās. Tas noteikti ietekmē produkta stratēģiju ilgtermiņā.

Ja jūsu biznesa ideja ir saistīta ar pakalpojuma sniegšanu vai jūsu izstrādājums ir piesaistīts pakalpojumam, tad šī informācija ir jāiekļauj šajā nodaļā. Kāda veida tehniskais atbalsts tiek piedāvāts? Kādas garantijas tiek piedāvātas produkta pircējam? Kāda veida produkta papildinājumi un uzlabojumi tiek piedāvāti? Ir ļoti svarīgi definēt visus šāda veida pakalpojumus, jo tas ietekmē produkta pašizmaksu, kas jāņem vērā, nosakot piedāvātā produkta cenu.

Cenas noteikšanas stratēģija

Cenas noteikšana savai precei/pakalpojumam nav viegls uzdevums. Praksē tiek lietotas divas pieejas cenas noteikšanai: „izmaksa plus stratēģija” un „tirgus pieprasījuma stratēģija”. „Izmaksas plus stratēģijas” pamatā ir preces/pakalpojuma izmaksu aprēķins, kam proporcionāli tiek pievienota plānotā peļņa. Saskaitot preces/pakalpojuma izmaksas un pievienojot peļņas normu, jūs iegūstat preces/pakalpojuma cenu, ko izmantojat tirgū. „Izmaksa plus stratēģija” ir vieglāk piemērojama, taču tā daudzos gadījumos var būt kļūdaina. Tāpēc to neiesaka izmantot, ja ir iespējams izmantot „tirgus pieprasījuma stratēģiju”. Ja biznesa ideja ir jauna, tad jums nav pieejami pietiekami daudz datu un pieredzes, lai aprēķinātu precīzas izmaksas. Prakse rāda, ka jauni uzņēmumi nepietiekami novērtē izmaksas, kas var novest pie uzņēmuma bankrota.

Uzņēmēji bieži izmanto zemas cenas stratēģiju, lai straujā tempā iegūtu lielāku tirgus daļu. Šī stratēģija var radīt problēmas vēlāk, ja nav skaidra stratēģija, kā cena tiks vēlāk palielināta. Pēc cenas palielināšanas ir iespējami dažādi scenāriji, piemēram, pieprasījums pēc preces/pakalpojuma var strauji samazināties, kas būtiski var ietekmēt uzņēmuma maksātspēju.


Cenu veidošanas politika

Cenas noteikšana savai precei/pakalpojumam ir ļoti būtisks lēmums biznesa plānošanā. Cena noteiks, cik lielus ieņēmumus jūs gūsiet un vai spēsiet nosegt izdevumus. Jūsu biznesa idejas veiksme ir atkarīga no pareizas cenas noteikšanas.

Faktori, kas ietekmē cenas noteikšanu:

Pirmais faktors ir izmaksas. Tas nozīmē, ka jūsu produkta izmaksas ir saistītas ar produkta izgatavošanas izmaksām. Cena nedrīkstētu būt mazāka par ražošanas izmaksām ilgtermiņā. Īstermiņā tas ir iespējams. Praksē ir redzams, ka uzņēmumi šādu cenu noteikšanas politiku piemēro, lai iepazīstinātu pircējus ar savu produktu un iegūtu lielāku tirgus daļu.

Otrs un galvenais faktors, kas ietekmē jūsu produkta cenu ir tirgū līdzīgu produktu cenas. Tirgus cenas līdzīgiem produktiem sniedz mums ļoti vērtīgu informāciju par cenu, kuru preces/pakalpojuma pircēji ir ar mieru maksāt, lai saņemtu noteiktu vērtību. Šis faktors ir ļoti būtisks jūsu produkta cenas noteikšanā. Ja jums ir iespējas noteikt zemāku cenu (tehnoloģiska inovācija, lētākas izejvielas u.c.), tad jūs varat būt drošs, ka pircēji vēlēsies iegādāties jūsu piedāvāto preci/pakalpojumu. Ja jūs to nosakāt lielāku nekā konkurentiem, tad jums ir jābūt skaidram, kādu papildus vērtību pircējs saņems.

Piedāvājuma un pieprasījuma situācija produkta tirgū ietekmēs jūsu cenu politiku. Viens no ekonomikas pamatlikumiem nosaka, ka preces/pakalpojuma pieprasītais daudzums tirgū ir atkarīgs no cenas. Tas nozīmē, ka noteiktā cenu līmenī klienti pieprasa noteiktu daudzumu preču/pakalpojumu. Ja jūsu biznesa ideja ir saistīta ar līdzīga produkta piedāvāšanu tirgū, tas var būtiski palielināt šī produkta piedāvājumu tirgū. Iespējams, ka jums būs jāsamazina cena, lai spētu realizēt plānoto daudzumu preču/pakalpojumu.

Trešais faktors ir preces/pakalpojuma vērtība. Tā ir pircēja subjektīvā preces/pakalpojuma novērtēšana, ko katrs pircējs veic pirms pieņem lēmumu pirkt/nepirkt jūsu produktu. Jums ir jāatceras, ka pircējs novērtēs jūsu produktu, tāpēc jums ir jāzina visi faktori, kas nosaka jūsu produkta vērtību no klienta viedokļa. Tie ir:

Uzņēmuma vadība un nodarbinātās personas

Uzņēmuma vadība un piesaistītā komanda ir galvenais resurss, kas nodrošinās, lai jūsu biznesa ideja iegūtu taustāmu rezultātu. Šajā biznesa plāna nodaļā jānorāda, kādi speciālisti būs vajadzīgi, lai jūsu biznesa ideju ieviestu dzīvē. To var attēlot tabulā, uzskaitot konkrētus amatus:

Konkrētam amatam nepieciešamās profesionālās īpašības,
Konkrētam amatam paredzētā darba alga, prēmijas, bonusi, līdzdalība peļņā (ja tas ir paredzēts).
Ja konkrētajam amatam jau ir izraudzīts kandidāts, tad norādam vārdu un uzvārdu, kur un par ko strādā šobrīd, profesionālo kvalifikāciju.
Ja nav konkrētu kandidātu, tad norādām, kā mēs tos izraudzīsim.
Nobeigumā novērtējam visu komandu kopumā, norādot tās stiprās un vājās puses.


Finanšu plāns

Scenāriju analīzes rīks:
Šis video parādīs kā lietot scenāriju analīzes rīku MS Excel.